Menu

Plan van Aanpak

Samenvatting

De omschakeling van fossiele brandstof naar duurzame energie is de grootste wereldwijde opgave van deze tijd. Gouda doet haar deel door toe te werken naar een CO2 neutrale stad in 2040. Onderstaand kaartje laat de planning per stadsdeel zien. Plaswijck centrum is een van de twee verkenningsgebieden, waarde omschakeling dit jaar begint. De Water- en Grassenbuurt staat gepland in ‘natuurlijk tempo’, dat wil zeggen omschakelen in stappen, zodra dat logisch is en zich goede gelegenheden voordoen. Hiermee wordt dit jaar begonnen. Omschakeling betekent dat alle warmtevoorziening omgeschakeld moet worden naar ‘duurzaam’. Daarbij gaat het om de verwarming van woningen en andere gebouwen, warm water en koken.

Dit plan van aanpak beschrijft hoe we als bewonerswerkgroep bijdragen aan de omschakeling. Het is een levend document, dat we gaandeweg aanvullen en verbeteren.

Achtergrond

Om klimaatverandering te beperken, moet alle energievoorziening overschakelen van fossiele brandstoffen op duurzame energie. Daarbij moet de netto uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen terug naar nul. Volgens internationale en nationale afspraken moet Nederland in 2050 CO2 neutraal zijn.
Deze afspraken staan in het internationale akkoord van Parijs, zie https://unfccc.int/documents/54061  en
voor Nederland in het klimaatakkoord, zie https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord.

Gemeente Gouda heeft besloten dat de gemeente al in 2040 CO2 neutraal wil zijn, zie het Bestuursakkoord 2022 – 2026  https://www.gouda.nl/wp-content/uploads/2022/09/Publieksversie-bestuursakkoord-2022-2026.pdf. Hiervoor is een grote omschakeling nodig van fossiele brandstof (voor bewoners meestal aardgas) naar duurzame energie, in onze wijk vooral elektriciteit uit zon en wind.

Hoe deze omschakeling plaats moet vinden, beschrijft gemeente Gouda in haar Transitievisie Warmte, zie https://www.gouda.nl/gouda-werkt-aan-de-stad/gouda-aardgasvrij/transitievisie-warmte/.Voor Plaswijck en onze wijk geeft de Warmtetransitievisie (in bijlage F) het volgende ‘handelingsperspectief’:

Doel

Gemeente Gouda leidt de warmtetransitie. Zij moedigt daarbij participatie van bewoners aan. Het doel van de bewonerswerkgroep Energie WaterGras is participatie en omschakeling te organiseren vanuit de bewoners van de Water- en Grassenbuurt. Dit doen we als werkgroep door te zorgen dat:

 • alle bewoners van onze buurt goed op de hoogte zijn van wat er gebeurt en gaat gebeuren in de warmtetransitie.
 • vragen van bewoners beantwoord worden.
 • ideeën en zorgen serieus meegenomen worden in het transitieproces van de gemeente.
 • bewoners aangemoedigd worden om mee te werken aan de transitie, door maatregelen te nemen aan de eigen woning.
 • de nodige initiatieven ondernomen worden voor onderzoek en uitvoering. Denk aan het uitwerken welke maatregelen nodig zijn voor de verschillende woningtypen in onze wijk, wat dat kost en welke subsidies beschikbaar zijn. En bijvoorbeeld selectie van uitvoerders, gezamenlijke inkoop van benodigde diensten en materialen.

Omdat gemeente Gouda de warmtetransitie organiseert en leidt, doen we dit alles in goed overleg met gemeente Gouda, en aansluitend bij wat de gemeente doet.

Organisatie

Bewonerswerkgroep Energie WaterGras is een initiatief van bewoners in onze wijk. De werkgroep fungeert qua organisatie en financieel als deel van de bewonersvereniging. Dat betekent dat de werkgroep verantwoording aflegt aan het bestuur en de algemene ledenvergadering van de bewonersvereniging.Budget voor de werkgroep wordt beschikbaar gesteld door het bestuur, binnen de mogelijkheden van de bewonersvereniging en in goed overleg met de werkgroep. Financiële transacties en verantwoordelijkheden van de werkgroep lopen via de penningmeester van de bewonersvereniging.

De werkgroep bestaat uit een kerngroep en projectmedewerkers. De kerngroep bestaat uit ca. 5 wijkbewoners. De taken van de kerngroep zijn:

 1. Projecten bedenken om het doel van de werkgroep te realiseren. Zoals communicatie met bewoners, uitzoeken van nut, effect en kosten van maatregelen aan woningen, gezamenlijke inkoop van uitvoering en apparaten.
 2. Besluiten welke projecten en andere activiteiten de werkgroep onderneemt, en hier een korte- en lange termijn planning voor maken.
 3. De uitvoering van projecten sturen: bepalen van het doel, waar nodig de werkwijze op hoofdlijnen, en het zoeken, aanwijzen en sturen van uitvoerders. Voor elk project spreken we een kerngroeplid af die aanspreekpunt is. Leden van de kerngroep kunnen zelf ook uitvoerders zijn.
 4. Projecten coördineren.
 5. Het bestuur en de leden van de bewonersvereniging op de hoogte houden van activiteiten en resultaten van de werkgroep.
 6. Voorstellen voorleggen aan het bestuur voor financiële handelingen en waar nodig (belangrijke) activiteiten van de werkgroep.

De kerngroep bestaat uit:

 • Bas Spekreijse
 • Freek Deuss
 • Jaap van der Wel
 • Michel van der Wiel
 • Pieter van Vliet
 • Maarten van Nielen
 • Annerieke Oosterwegel
 • Ruud Heijker

De kerngroep kan naar behoefte worden aangevuld of veranderd.
Projectmedewerkers werken aan bepaalde activiteiten. In principe wonen ze in de wijk. De werkgroep (kerngroep en projectmedewerkers) kan ook anderen vragen om mee te werken.

Onze partners bij de gemeente zijn:

 • Ruud IJtsma, projectleider warmtetransitie Plaswijck
 • Marjolein Broos, projectmanager warmtetransitie

Aanvullen met verdere informatie over projectgroep 2804 van de gemeente – vragen aan gemeente.

Onze relatie met andere partners zal zich geleidelijk vormen. In eerste instantie is van belang ‘WijkEnergie 2804’, de werkgroep vanuit bewonersorganisatie Plaswijck. Doel en werkwijze hiervan lijken veel op die van onze werkgroep. Het belangrijkste verschil is dat zij zich meer richten op buurtinitiatieven in de hele wijk en op wijkprojecten. Een of meer van onze kerngroepleden zitten ook in het wijkplatform van WijkEnergie 2804. Via die overlap houden we goed contact met elkaar. En we kunnen zorgen dat we samenwerken waar dat nuttig is.

Werkwijze

Communicatie

Communicatie maakt van de werkgroep een werkgroep van en voor alle wijkbewoners. Zonder effectieve communicatie, met bewoners en met de gemeentelijke organisatie, zou de werkgroep niet meer zijn dan een geïsoleerd groepje enthousiastelingen. Het doel van onze communicatie is:

 • Bewoners helpen de nodige warmtetransitiemaatregelen te nemen. Door ze te informeren en uitvoering te helpen organiseren.
 • Vragen, ideeën en zorgen van bewoners over de warmtetransitie kennen, daarop antwoorden en actie ondernemen, door ons en door de gemeente.
 • De gemeente inschakelen om bovenstaande te helpen bereiken.

Om te beginnen stellen we voor de volgende communicatiemiddelen te gebruiken:

Met bewoners

 • Huis-aan-huis pamfletten. Lang niet alle bewoners zullen reguliere internet gebruikers zijn. Daarom zetten we onze belangrijkste informatie en vragen in pamfletten, die we bij iedereen in de bus doen. Stijl en uitvoering ervan zijn die van de bewonersvereniging.
 • Bewonersbijeenkomsten. Voor informatie en vragen die zich daar voor lenen, organiseren we bijeenkomsten voor bewoners. Vorm en eventuele gasten bepalen we aan de hand van doel en verwacht aantal deelnemers.
 • E-mails. De leden van de bewonersvereniging informeren we frequenter, via een e-mail nieuwsbrief.
 • Website. We moeten goed vindbaar zijn op internet, en de resultaten van ons werk moeten voor iedereen beschikbaar zijn. Dat doen we via een eigen pagina op de website van de bewonersvereniging www.watergrasgouda.nl . In te richten samen met de webbeheerder van de bewonersvereniging. EWG zorgt voor de inhoud. Één van de kerngroepleden organiseert het volledig en actueel houden van de EWG pagina.
 • Losse vragen en reacties. We zullen vaak willen weten wat bewoners vinden, en vragen krijgen. We zullen gerichte vragen stellen, via bovengenoemde kanalen. Daarnaast moeten bewoners ons altijd kunnen aanspreken, op bijeenkomsten, of tussendoor kunnen bellen, e-mailen of schrijven.
 • Forum. Via de website kunnen we gaan werken met een forum, voor de uitwisseling van voorbeelden en eventueel vragen en ideeën.

Met gemeente en andere projectpartners

 • Mondelingen en geschreven contacten met medewerkers van gemeente en evt. andere organisaties. Om te zorgen dat de inbreng van bewoners op de juiste plaats terecht komt. En hun vragen en zorgen goed en vlot beantwoord worden.
 • Vanuit de kerngroep onderhouden we deze contacten in principe in tweetallen. Dit om te zorgen dat er van ons uit altijd iemand beschikbaar is, en om te zorgen dat contacten een zaak voor de kerngroep als geheel zijn en niet al te persoonsgebonden.

Werkwijze kerngroep

Goed samenwerken is essentieel. Daarvoor is nodig dat we als kerngroepleden elkaar regelmatig spreken en plezier hebben aan onze samenwerking. Dat doen we door:

 1. Regelmatig (ca. maandelijks) kort kerngroepoverleg. Doel: zorgen dat we elkaar op de hoogte houden van de voortgang van acties, en afspreken wat we verder moeten doen.
 2. Projectoverleg tussen medewerkers aan een project, een of meer kerngroepleden, zo nodig de hele kerngroep. Projectmedewerkers plannen dit in overleg met het kerngroeplid die als hun aanspreekpersoon fungeert.
 3. Veel tussentijdse communicatie: telefoontjes, e-mails en overlegjes tussen kerngroepleden en projectmedewerkers over specifieke acties. Van belang is dat degenen die zulke communicaties doen, de rest van de kerngroep en waar van toepassing andere betrokken projectmedewerkers op de hoogte houden.

De kerngroep werkt democratisch en transparant, als volgt:

 1. Besluitvorming. De kerngroep besluit expliciet welke projecten we ondernemen, onze planning, werkwijze, samenstelling en taakverdeling. Deze besluiten nemen we bij consensus, en als dat niet mogelijk blijkt, met meerderheid van stemmen.
 2. Taakverdeling. De kerngroep spreekt een taakverdeling af. Jaarlijks evalueren we deze, en stemmen we over voortzetting of wijziging. Wijzigingen kunnen ook tussentijds voorgesteld worden. De voorzitter leidt vergaderingen en coördineert het werk van de kerngroepleden. De secretaris organiseert overleggen en houdt de besluitenlijst en evt. andere overzichten bij. De rol van voorzitter en secretaris rouleren we, Jaap en Freek zijn afwisselend voorzitter, Michiel en Pieter zijn afwisselend secretaris.
 3. Voortgangslijst. Deze geeft weer welke projecten en andere activiteiten lopen, hoe ver ze zijn en wat er te doen staat. De voortgangslijst fungeert als basisagenda voor onze besprekingen.
 4. Besluitenlijst. Alle besluiten die we nemen zetten we in de besluitenlijst. Deze fungeert als verslag van overleggen. De status is ‘concept’ tot de vaststelling in het daaropvolgende overleg.
 5. Als dat handiger blijkt, gaan we met andere, meer of minder standaard stukken werken. Het principe blijft: duidelijk, democratisch vastgesteld en zo min mogelijk werk en tekst.

Planning

Gemeente

 • Begin 2022 Gemeentelijke projectleider warmtetransitie Plaswijck wordt aangenomen en begint.
 • 2022 Studie warmtenet Plaswijck kern
 • 2022 – 2023 Opstellen Wijk Uitvoerings Plan Plaswijck kern
 • 2040 Warmtetransitie Water- en Grassenbuurt voltooid, gemeente Gouda als geheel CO2-neutraal
  Aanvullen na overleg met gemeente

Korte termijn planning

 1. Kerngroep instellen.
 2. Startbijeenkomst kerngroep. Doel: onderlinge kennismaking van onze vijf mogelijke leden; afspreken wie welke rol krijgt. Hoofdlijnen van doel, organisatie, werkwijze bespreken (dit PvA). Taakverdeling binnen de kerngroep afspreken.
 3. Eerste werkbijeenkomst kerngroep. Doel: plan van aanpak vaststellen. Bedenken wat we de komende tijd in hoofdlijn gaan doen. Bijeenkomsten kerngroep plannen.
 4. Tweede werkbijeenkomst kerngroep. Doel: kennismaken met gemeentelijke partners, hen informeren wie we zijn en wat we van plan zijn. Hen onze eerste vragen voorleggen (tevoren inventariseren)
 5. Algemene Ledenvergadering bewonersvereniging om goedkeuring vragen voor onze werkwijze. Doel: ALV in meer detail informeren wie we zijn en wat we willen gaan doen; hier goedkeuring voor vragen; suggesties ontvangen van ALV. Het bestuur is al op de hoogte op de hoofdlijnen van ons plan, en juicht dit toe.Bovenstaande is per april uitgevoerd.
 6. Eerste communicatie met bewoners. Doel: laten weten wie we zijn, bewoners vragen wat hun voornaamste zorgen, ideeën en plannen voor de warmtetransitie zijn. Middel: huis-aan-huis pamflet, ondersteund door website.

Lange termijn planning

 1. Actie kierdicht maken woningen. Subsidie is aangevraagd, uitwerking nav. toekenning subsidie.
 2. Actie LED verlichting. Uit te werken.
 3. Ntb.

Plan van aanpak (PvA) versie:

 • versie 1.0: concept Freek. Op basis van gesprek 26.1 Freek – Jaap v.d. Wel (voorzitter bewonersvereniging Watergras) en eerder concept PvA Freek voor Energie 2804.
 • v1.1 reacties Jaap en Bas verwerkt, uitwerking ideeën over organisatie, aangepaste korte termijn planning
 • v1.2 bijgewerkt nav. bespreking in kerngroepoverleggen 24.2 en 29.3.
 • v1.3 naamswijziging van de werkgroep van ‘Bewonerswerkgroep Warmtetransitie Water- en Grassenbuurt’ in ‘Bewonerswerkgroep Energie WaterGras’, nieuwe leden toegevoegd, n.a.v. besluit in overleg 5.9.2022.
 • v1.4 Naamsaanpassing werkgroep in ‘werkgroep Energie WaterGras’ (besluit werkgroepoverleg 5.9.2022), adresgegevens leden werkgroep, projectleider Plaswijck gemeente Gouda. Actualisering bestuursakkoord gemeentebestuur Gouda in ‘Bestuursakkoord 2022 – 2026’ + link.